TB141 – Ép plastic (nhựa); Thực phẩm; Gia công cơ khí

TB141 – Ép plastic (nhựa); Thực phẩm; Gia công cơ khí

Số lượng: 10 Nữ; 20 Nam

Nơi làm việc: Aichi

Lương: 955 Yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 23/08/2022

Tb139 – Sản xuất giăm bông, xúc xích

Tb139 – Sản xuất giăm bông, xúc xích

Số lượng: 03 Nam; 05 Nữ

Nơi làm việc: Miazaki

Lương: 825 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 27/07/2022

TB138 – Đúc nhựa

TB138 – Đúc nhựa

Số lượng: 02 Nam; 02 Nữ

Nơi làm việc: Shinzuoka

Lương: 913 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 01/08/2022

TB137 – Lợp ngói

TB137 – Lợp ngói

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: Hiroshima

Lương: 207.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20/08/2022

TB127-Mạ điện

TB127-Mạ điện

Số lượng: 02 Nam; 02 Nữ

Nơi làm việc: Nagano

Lương: 1.000 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 08/08/2022

TB126-Trồng giá đỗ

TB126-Trồng giá đỗ

Số lượng: 02 Nam; 02 Nữ

Nơi làm việc: Kanagawa

Lương: 1.040 Yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 01/08/2022

TB125-Trồng hoa trong nhà kính

TB125-Trồng hoa trong nhà kính

Số lượng: 03 Nữ

Nơi làm việc: Saitama

Lương: 167.487 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20/08/2022

TB113- Sản xuất Uretan (tấm xốp trong ô tô)

TB113- Sản xuất Uretan (tấm xốp trong ô tô)

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: Hyogo

Lương: 928 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 08/2022

TB98-Đứng máy dây truyền khuôn nhựa

TB98-Đứng máy dây truyền khuôn nhựa

Số lượng: 05 Nữ

Nơi làm việc: Aichi

Lương: 955 Yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 22/06/2022

TB97-Dọn dẹp tòa nhà (Dọn buồng khách sạn)

TB97-Dọn dẹp tòa nhà (Dọn buồng khách sạn)

Số lượng: 02 Nữ

Nơi làm việc: Ishikawa

Lương: 151.536 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: 30/06/2022

TB96-Vận hành máy xúc

TB96-Vận hành máy xúc

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: Fukuoka

Lương: 160.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Sớm nhất có thể

TB95-Mạ điện

TB95-Mạ điện

Số lượng: 06 Nam

Nơi làm việc: Fukuoka

Lương: 151.569 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 10/07/2022