TB13 Sơn kim loại (Ô tô)

TB13 Sơn kim loại (Ô tô)

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 155.649 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay sau khi có đủ nguồn

TB12 Gia công kim loại tấm&Sơn

TB12 Gia công kim loại tấm&Sơn

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: IBARAKI - Nhật Bản

Lương: 879 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB11 Vận hành máy tiện

TB11 Vận hành máy tiện

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: HYOGO - Nhật Bản

Lương: 928 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Tháng 02/2022

TB06 Chế biến thực phẩm khô

TB06 Chế biến thực phẩm khô

Số lượng: 03 Nữ

Nơi làm việc: YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 857 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB04 Sơn kim loại

TB04 Sơn kim loại

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: NAGANO - Nhật bản

Lương: 146.400 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 21/02/2022

TB03 Chế biến thực phẩm khô

TB03 Chế biến thực phẩm khô

Số lượng: 01 Nữ

Nơi làm việc: YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 860 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB258 Tuyển đúc nhựa

TB258 Tuyển đúc nhựa

Số lượng: 06 Nam

Nơi làm việc: TOYAMA - Nhật Bản

Lương: 849 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Nhanh nhất có thể

TB256 Lắp đèn LED trong nhà

TB256 Lắp đèn LED trong nhà

Số lượng: 03 Nam + 03 Nữ

Nơi làm việc: TOCHIGI - Nhật Bản

Lương: 910 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 12/01/2022

TB255 Thép kết cấu

TB255 Thép kết cấu

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: KAGOSHIMA - Nhật Bản

Lương: 150.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB254 Mạ điện

TB254 Mạ điện

Số lượng: 05 Nam + 03 Nữ

Nơi làm việc: AICHI - Nhật Bản

Lương: 160.100 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB252 Gia công kim loại tấm

TB252 Gia công kim loại tấm

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: NAGANO - Nhật bản

Lương: 143.244 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB251 Sơn kim loại

TB251 Sơn kim loại

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: HYOGO - Nhật Bản

Lương: 1.000 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn