TB04 Sơn kim loại

TB04 Sơn kim loại

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: NAGANO - Nhật bản

Lương: 146.400 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 21/02/2022

TB03 Chế biến thực phẩm khô

TB03 Chế biến thực phẩm khô

Số lượng: 01 Nữ

Nơi làm việc: YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 860 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB259 Visa đặc định

TB259 Visa đặc định

Số lượng: 40 người

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Tối thiểu 40 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB258 Tuyển đúc nhựa

TB258 Tuyển đúc nhựa

Số lượng: 06 Nam

Nơi làm việc: TOYAMA - Nhật Bản

Lương: 849 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Nhanh nhất có thể

TB256 Lắp đèn LED trong nhà

TB256 Lắp đèn LED trong nhà

Số lượng: 03 Nam + 03 Nữ

Nơi làm việc: TOCHIGI - Nhật Bản

Lương: 910 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 12/01/2022

TB255 Thép kết cấu

TB255 Thép kết cấu

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: KAGOSHIMA - Nhật Bản

Lương: 150.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB254 Mạ điện

TB254 Mạ điện

Số lượng: 05 Nam + 03 Nữ

Nơi làm việc: AICHI - Nhật Bản

Lương: 160.100 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB253 Tuyển Hộ lý viên

TB253 Tuyển Hộ lý viên

Số lượng: 80 (Nam + Nữ)

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Lên tới 60 triệu

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 03 năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB252 Gia công kim loại tấm

TB252 Gia công kim loại tấm

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: NAGANO - Nhật bản

Lương: 143.244 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB251 Sơn kim loại

TB251 Sơn kim loại

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: HYOGO - Nhật Bản

Lương: 1.000 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB250 Dịch vụ lưu trú

TB250 Dịch vụ lưu trú

Số lượng: 03 Nữ

Nơi làm việc: GIFU - Nhật Bản

Lương: 920 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB249 Chế biến thực phẩm khô

TB249 Chế biến thực phẩm khô

Số lượng: 04 Nữ

Nơi làm việc: YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 860 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn